04.02.2015

Balsika – Bosnjë

Emri

Mbiemri

Adresa

Qyteti

Datëlindja (dita.muaji.viti)

E-mail

Telefoni

Fotografia juaj

Instrumenti Muzikor

Linku i Videos së performancës suaj

Gjuha Angleze

Motivi juaj për pjesëmarrje (Pranohet vetëm në gjuhën angleze)

Emri, Mbiemri, e-maili dhe numri i telefonit të personit kontaktues në rast emergjence

Kërkesë ushqimore ose alegji

Koment shtesë (opcionale)

Vërejtje: Në rast që sistemi nuk punon, kontaktoni youthactivismcenter@gmail.com